Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van interculture zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Interculture zijn vrijblijvend en Interculture behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw bestelling door Interculture. Interculture is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Interculture dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 een overeenkomst tussen Interculture en u als klant komt tot stand nadat u:
Een bestelling hebt geplaatst op de website van Interculture, door het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Interculture
En door vervolgens op “bestellen” te klikken en op uw scherm de tekst hebt gelezen, dat uw bestelling in goede orde door Interculture is ontvangen.
of:
Een bestelling telefonisch hebt doorgegeven, waarbij deze door een medewerker(ster) wordt opgenomen en bevestigd.
De overeenkomst bevat alle tussen u en Interculture gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Interculture.
De administratie van Interculture dient, tenzij tegenbewijs wordt geleverd, als bewijs van de door u aan Interculture verstrekte opdrachten en verrichte betalingen en van door Interculture verrichte leveringen.
Interculture accepteert elektronische communicatie als bewijs. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent ook u dit als klant.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 de betaling dient vooruit gedaan te worden zoals beschreven in de betaalprocedure. De betaaldatum is de datum van de creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Interculture
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Interculture gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen op het moment van bestelling en de uitvoering daarvan, kunt u de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Interculture.
3.4 BTW: Alle prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Artikel 4. Levering/leveringstermijnen
4.1 De door Interculture opgegeven levertijden zijn richtinggevend en niet bindend.
4.2 Levering door Interculture vindt z.s.m. plaats tenminste binnen dertig (30) dagen na uw bestelling, tenzij door Interculture anders is aangegeven. Indien uw levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Interculture. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
4.4 Interculture behoudt zich het recht voor om uw bestelling in delen aan u uit te leveren, door een bestelling in twee of meerdere pakketten te verzenden.
4.5 u bent als klant verantwoordelijk voor het tijdig melden van een niet ontvangen zending. De termijn die hiervoor geldt is maximaal 4 weken na de dag waarop betaald is. Na deze periode is Interculture niet verplicht pakketnavraag te doen m.b.t. een zending of de zending te compenseren.
4.6 Interculture levert producten van materiele aard uitsluitend aan klanten in Europa.
4.7 Indien u aan Interculture schriftelijk opgave doet van een adres dan is dit het factuuradres en tevens het adres waar de bestelling naar toe wordt verzonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Interculture verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Interculture geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U bent verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Interculture te melden. v 7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Interculture te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Na deze periode is reclamatie niet meer mogelijk. Retourzending van geluidsmateriaal, CD’s CD-roms, multimediaproducten worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Interculture eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding aan u terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Interculture, dan wel tussen Interculture en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Interculture, is Interculture niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Interculture.

Artikel 9. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden en risico
9.1 Onverminderd de overige aan Interculture toekomende rechten, heeft Interculture in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Interculture gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Interculture kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.3 Het risico tijdens transport van het door u bestelde product is voor Interculture. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Interculture kunnen worden uitgesloten.

Artikel 10. Privacy/klantgegevens/disclaimer
10.1 Interculture zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een klantenbestand, dat uitsluitend dient ter uitvoering van de bestelling en niet aan derden worden verstrekt. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.
10.2 Interculture kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van haar eigen content als ten aanzien van de door haar aangeboden content die afkomstig is van derden.

Artikel 11 Copyright
Op alle door Interculture uitgegeven producten rust copyright. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige wijze of vorm, hetzij door elektronische verzending, kopiëren, of op enige andere manier, zonder toestemming van de uitgever. Ondanks de zorg bij het samenstellen van onze uitgaven, kan Interculture geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Interculture schriftelijk opgave doet van uw adres, is Interculture gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Interculture schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen en tevens uw factuur dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Interculture gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht laten gelden op grond van het feit dat Interculture deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Interculture in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Interculture vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Interculture is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VERKOOPVOORWAARDEN CURSUSSEN FRANS INTERCULTURE

1. Cursustarieven zijn excl. 21 % BTW, excl. lesmateriaal, reiskosten en reistijdvergoeding, testen, intakegesprek.

2. De cursus start in principe met een proefles (volgens in offerte genoemd lestarief) met daarin of voorafgaand een test om het startniveau te bepalen.

3. Het cursusbedrag dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan, Interculture verhoogt het overeengekomen cursusbedrag niet tijdens de betreffende module.

4. Besluit men na de eerste proefles niet te continueren, dan wordt het cursusbedrag minus de gegeven lesuren/kosten reader/testen en voorbereidingskosten.

5. à € 300,00 binnen 5 werkdagen gecrediteerd.

6. Tijdens schoolvakanties (regio Amersfoort) zijn er in principe geen cursussen, continuering kan in overleg.

7. Als men een afgesproken les moet afzeggen, dan moet dit mondeling (niet per voicemail) per telefoon en per mail gebeuren en vervolgens

8. door INTERCULTURE per mail bevestigd, de les wordt doorberekend.

9. Wegens vakantie, speciale familieomstandigheden, ziekte of andere oorzaken kan de cursusmodule onderbroken worden door de cursist met een maximum van 1 maand in overleg (met uitzondering van groeps/in company trainingen).

10. Het resterende cursusbedrag wordt gerestitueerd als INTERCULTURE niet op redelijke termijn (met een max. van 1 maand i.v.m. ziekte, of ander uitvallen van de docenten) de cursus kan realiseren.

11. Een eventuele aanspraak op vergoeding vanwege verwijtbare schade, opgelopen tijdens de cursus van de cursist, zal nooit hoger zijn dan het door het bedrijf/de cursist betaalde cursusbedrag.

12. De contactpersoon m.b.t. de inhoud en organisatie van de afgesproken cursus is in de offerte genoemde cursusmanager.

13. Disclaimer: Interculture kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

14. Dit geldt zowel ten aanzien van haar eigen content als ten aanzien van de door haar aangeboden content die afkomstig is van derden.

Aanvullende inschrijvingsvoorwaarden cours intensif vanaf één dagdeel en meerdere dagdelen opeenvolgend:

1. De betaling dient 2 weken voor aanvang van de cursus binnen te zijn op bankrekening ING 6896738 t.n.v. Interculture te Amersfoort.

2. Annuleren kan alleen schriftelijk en met ontvangstbevestiging, er wordt € 295,00 € in rekening gebracht.

3. Bij annulering binnen 8 werkdagen voor de aanvangsdatum bent u 50% van het totale cursusbedrag verschuldigd, bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Deze Voorwaarden kunt u raadplegen op www.interculture.nl

Interculture | Koningin Beatrixplantsoen 38 | 3818 ZB Amersfoort | 033 4624026
BTW: 1215.98.913.01 | KvK: 31042573 | www.interculture.nl
01.01.2015