In gesprek N-F conversatie zinnen

In gesprek N-F conversatie zinnen
Interculture

Welkom
Bienvenue
Bjiñvunuu

Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond
Bonjour, bonjour, bonsoir

Boñzjoer, boñzjoer, boñswaar

Goedenacht
Bonne nuit

Bonwie
Welkom
Je vous souhaite la bienvenue
Zju voe soehet laa bjiñvunuu

Komt u binnen, alstublieft (~gaat uw gang)
Entrez, je vous en prie.
Añtree zju voezañ prie

Gaat u zitten, alstublieft (~gaat uw gang)
Asseyez-vous, je vous en prie.
Aseejee voe, zju voezañ prie

Dank u voor uw komst.
Merci d’être venu(es)
Mersie detru vunuu

Waar komt u vandaan?
D’où êtes-vous?
Doe et voe?

Ik kom uit Nederland
Je suis Hollandais(e)
Zju swie ollande(zu)

Uit welke stad? Uit Amersfoort
De quelle ville? d’Amersfoort
Du kel viel? Daamursfoort

Dank u, mijnheer/mevrouw (mejuffrouw)
Je vous remercie/merci, Monsieur/Madame (Mademoiselle)
Zju voe rumersie/mersie, musjeu/maadaam (madmwazel)

Het geeft niet.
Ça ne fait rien
saa nu fe rjiñ

Gaat uw gang
Je vous en prie
zju voezañ prie

Pardon. Neemt u mij niet kwalijk.
Pardon. Excusez-moi
pardoñ. ekskuuzee mwa

Graag
Volontiers/avec plaisir
Voloñtjee/aavek plezier

Graag gedaan
Je vous en prie/de rien
Zju voezañ prie/du rjiñ

Wanneer bent u aangekomen?
Quand est-ce que vous êtes arrivé?
Kañ esku voezets arrievee?

3 dagen geleden
Il y a 3 jours
Ielieja trwa zjoer

En hoe lang bent u van plan te blijven?
Et combien de temps comptez vous rester?
Ee coñbjiñ du tañ koñtee voe restee?

Hoe oud bent u?
Quel âge avez-vous?
Kel aazj aavee voe?

Ik ben 40
J’ai quarante ans
Jzee kaarañtañ

Bent u getrouwd?
Etes-vous marié(e)?
Et voe maariejee?

Nee, ik ben gescheiden/vrijgezel
Non, je suis divorcé(e)/célibataire
Noñ zju swie dievorsee/seeliebaater

Wij zullen 3 weken blijven
Nous allons rester trois semaines
Noezalloñ restee trwa sumennu

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Vous désirez?
Voe deesieree?

Ik zou graag willen…
Je voudrais/J’aimerais …
Zju voedre/jemmurre …

Afscheid nemen
Prendre congé/dire “au revoir”
Prañdr koñzjee/dier oo ruvwar

Dag mevrouw, mijnheer, dames en heren
Au revoir, Madame, Monsieur, Messieurs Dames
Oo ruvwar, maadaam, musjeu, messjeudaam

Tot de volgende week
À la semaine prochaine
Aa laa sumen prosjennu

tot zo, tot straks, tot binnenkort
à tout de suite, à tout à l’heure, à bientôt, à plus (tard)
aa toetdswiet, aa toetaaleur, aa bjiñtoo, aa pluu (taar)

Op welke afdeling werkt u?
Dans quel service êtes-vous?
Dañ kel servies et voe?

Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling verkoop
Je suis responsable du service des ventes
Zju swie respoñsaabl duu servies de vañt

Ik houd mij bezig met de afdeling boekhouding
Je m’occupe du service de la comptabilité
Zju mokkuup duu servies du laa koñtaabielietee

Ik sta aan het hoofd van/ik leid…
Je suis à la tête de/je dirige…/je suis responsable de…
Zju swie aa laa tet du/zju dieriezju…/zju swie respoñaabl du

Kunt u vanavond in het restaurant komen eten, ik nodig u uit
Est-ce que ce soir, vous pouvez venir dîner au restaurant, je vous invite
Esku su swar, voe poevee vunier dienee oo restoorañ, zju voeziñviet

Dank u zeer, heel aardig van u. Ik accepteer het graag
Merci beaucoup, c’est très gentil à vous. J’accepte avec plaisir/volontiers
Mersie bookoe, se tre zjañti-j aa voe. Jaksept aavek plezier/voloñtjee

Het spijt ons, maar wij zijn verhinderd
Nous regrettons, mais nous ne sommes pas libres, nous sommes déjà pris
Noe rug~rettoñ, me noe nu som pa liebr, noe sommes déjà prie

Welkom in ons bedrijf
Je vous souhaite la bienvenue dans notre entreprise
Zju voe soehet laa bjiñvunuu dañ notr añtrpriezu

Ik ben blij u te mogen ontvangen in onze vestiging
Je suis heureux/heureuse de vous accueillir dans nos locaux/
notre établissement
Zju swie eureu/eureuzu du voezakkui-jee dañ noo lokoo/
notreetaablismañ

Wij hopen dat uw bezoek prettig zal verlopen
Nous espérons que votre visite vous plaira
Noezespeeroñ ku votr viesiet voe plerraa