Voorzetsels | voegwoorden | bijwoorden F-N Franse getallen

Als geheugenopfrissertje | pour se rafraîchir la mémoire:
Een VOORZETSEL(préposition) is een onveranderlijk woord dat het element van de zin,waarvoor het staat, koppelt en ondergeschikt maakt aan een ander element.
Il arrivera avant deux heures ( verband van tijd)
C’est la voiture de mon voisin (verband van bezit)
Le vase est sur la table (ruimtelijk verband)
Een VOEGWOORD (conjonction) is een onveranderlijk woord dat de bijzin (subordonnée) waar het voor staat, koppelt en ondergeschikt maakt aan de hoofdzin (principale).
Comme il est malade, il ne viendra pas ce soir
(oorzakelijk verband, omdat)
Tant qu’elle ne sera pas là, je ne peux rien pour vous
(verband van tijd, zolang)
Ils me répondront dès qu’ils auront trouvé la solution du problème
(verband van tijd, zodra)
Een BIJWOORD (adverbe) is een onveranderlijk woord dat een werkwoord (verbe), een bijvoeglijk naamwoord (adjectif) of een ander bijwoord nuanceert.
Nous avançons lentement (langzaam)
Il est très heureux (heel)
Tu manges trop vite (te)
à in, naar Elle est àBordeaux Ze is in Bordeaux
aa Je vais àMarseille Ik ga naar Marseille
à cause de
aa kooz du
vanwege
À cause d’une erreur
Vanwege een fout
à côté de
aa kootee du
naast
À côté de la boulangerie
Naast de bakker
à droite
aa drwat
rechts
Tourner à droite
Rechts afslaan
à gauche
aa Äoosj
links
Regardez à gauche
Kijk naar links
à la suite de
aa laa swiet du
ten gevolge van
À la suite d’un accident
Ten gevolge van een ongeluk
à peu près
aa peu pre
bijna Le verre était à peu près vide Het glas was bijna leeg
après
aapre
na
Après le repas
Na het eten
au dessus de
oo dessuu du
boven
Au dessus dugenou
Boven de knie
en dessous de
añ dessoe du
onder Il habite en dessous denous Hij woont onder ons
au lieu de
oo ljeu du
in plaats van Deux au lieu de trois Twee in plaats van drie
autour de
ootoer du
rond ( plaats)
Autour de la ville
Rond de stad
avant
aavañ
vóór (tijd)
Avant midi
Vóór twaalf uur
avec
aavek
met Tu viens avecmoi? Ga je met me mee?
chez
sjee
bij
Chez lui, on est à l’aise
Bij hem ben je op je gemak
naar (thuis) Ce soir, on vachez eux Vanavond gaan we naar hen
contre
koñtr
tegen
Contre le mur
Tegen de muur
concernant
koñsernañ
betreffende
Concernant le poste vacant
Betreffende de vacature
dans
dañ
in (plaats) Il est dans le jardin Hij is in de tuin
over (tijd)
Dans un mois
Over een maand
de
du
van La voiture demaman Mama’s auto
uit Nous sommesde Paris Wij komen uit Parijs
dès
de
vanaf
Dès 7 heures du matin
Vanaf 7 uur ‘s morgens
depuis
dupwie
sinds
Depuis hier
Sinds gisteren
derrière
dirriejerru
achter
Derrière la maison
Achter het huis
devant
duvañ
vóór (plaats)
Devant la mairie
Vóór het gemeentehuis
en
in, naar
En France
In, naar Frankrijk
en dehors de
añ du-or du
buiten
En dehors de la question
Buiten de kwestie om
en face de
añ fas du
tegenover
L’hôtel est en face
Het hotel is er tegenover
entre
añtr
tussen
Entre midi et une heure
Tussen twaalf en één
envers
añver
jegens Il est méchantenvers moi Hij is onaardig jegens mij
environ
añvieroñ
ongeveer Ça fait environdix kilos Het is ongeveer tien kilo
excepté
ekseptee
behalve Tous, exceptévous Allemaal, behalve u
grâce à
gras aa
dankzij Grâce à une technique de Dankzij een techniek van
hors de
or du
buiten
Hors de nos frontières
Buiten onze grenzen
jusque
sjuusku
tot
Jusqu’à jeudi
Tot donderdag
malgré
malĝree
ondanks
Malgré le mauvais temps
Ondanks het slechte weer
par
par
door Il est reçu par le directeur Hij wordt ontvangen door de directeur
per
Par avion
Per vliegtuig
par rapport à
par rappor aa
met betrekking tot
Par rapport à sa santé
Met betrekking tot zijn gezondheid
parmi
parmie
tussen, onder
Parmi ces gens
Tussen die mensen
pendant
pañdañ
tijdens
Pendant le voyage
Tijdens de reis
pour
poer
voor Je l’ai fait pourtoi Ik heb het voor jou gedaan
près de
pre du
bij
Près de l’église
Bij de kerk
quant à
kañtaa
wat betreft
Quant à moi
Wat mij betreft
sans
sañ
zonder
Sans sucre
Zonder suiker
sauf
soof
behalve Tous, sauf toi Allemaal, behalve jij
selon
sulloñ
volgens
Selon la météo
Volgens het weerbericht
sous
soe
onder
Sous la table
Onder tafel
sur
suur
op
Sur le mur
Op de muur
tout droit
toe drwa
rechtdoor
Continuer tout droit
Rechtdoor rijden
vers
ver
naar, in de rich-ting van Il est venu versmoi Hij kwam op me af
rond (ongeveer) (tijd)
Vers deux heures
Rond twee uur
via
viejaa
via, over Aller de Brest à Paris viaNantes Via Nantes van Brest naar Parijs gaan

GETALLEN EN CIJFERS UITSPRAAK 
1 uñ, 2 deu, 3 trwa, 4 kaatr, 5 siñk
6 sies, 7 set, 8 wiet, 9 nuf, 10 dies
11 oñz, 12 doez, 13 trez, 14 kaatorz, 15 kiñz
16 sez, 17 diesset, 18 diezwiet, 19 dieznuf
20 viñ, 21 viñtee-uñ, 22 viñdeu, 30 trañt
30 trañtee-uñ, 32 trañtdeu, 40 kaarañt, 50 siñkañt
60 swasañt, 70 swasañtdies, 71 swasañtee-oñz
80 katrviñ, 81 katrviñ-uñ
90 katrviñdies, 91 katrviñoñz 100 sañLet op de s!
20 vingt 80 quatre-vingt82 quatre-vingt-deux
100 cent 200 deux cent891 huit cent quatre-vingt-onze
Let op: bij 500 en 800 wordt de q (k-klank) en t (t-klank) niet uitgesproken!
500 cinq cents siñsañ
800 huit cents wiesañ
0 – zéro
1 – un
2 – deux
3 – trois
4 – quatre
5 – cinq
6 – six
7 – sept
8 – huit
9 – neuf
10 – dix
11 – onze
12 – douze
13 – treize
14 – quatorze
15 – quinze
16 – seize
17 – dix-sept
18 – dix-huit
19 – dix-neuf
20 – vingt
21 – vingt et un
22 – vingt-deux
23 – vingt-trois
30 – trente
31 – trente et un
32 – trente-deux
40 – quarante
41 – quarante et un
42 – quarante-deux
50 – cinquante
51 – cinquante et un
52 – cinquante-deux
60 – soixante
61 – soixante et un
62 – soixante-deux
70 – soixante-dix
71 – soixante et onze
72 – soixante-douze
73 – soixante-treize
74 – soixante-quatorze
75 – soixante-quinze
76 – soixante-seize
77 – soixante-dix-sept
78 – soixante-dix-huit
79 – soixante-dix-neuf
80 – quatre-vingts
81 – quatre-vingt-un
82 – quatre-vingt-deux
83 – quatre-vingt-trois
90 – quatre-vingt-dix
91 – quatre-vingt-onze
92 – quatre-vingt-douze
93 – quatre-vingt-treize
94 – quatre-vingt-quatorze
95 – quatre-vingt-quinze
96 – quatre-vingt-seize
97 – quatre-vingt-dix-sept
98 – quatre-vingt-dix-huit
99 – quatre-vingt-dix-neuf
100 – cent
101 – cent un
102 – cent deux
120 – cent vingt
121 – cent vingt et un
122 – cent vingt-deux
200 – deux cents
201 – deux cent un
202 – deux cent deux
1000 – mille
1001 – mille un
1002 – mille deux
1003 – mille trois
2300 – deux mille trois cents
2301 – deux mille trois cent un
2302 – deux mille trois cent deux
2303 – deux mille trois cent trois