Zakelijk telefoneren N-F

Dag, de verbinding werd verbroken

Allô, la communication a été coupée
Aaloo laa kommuuniekatjoñ aa eetee koepee

Blijft u aan de lijn
Restez en ligne s.v.p.
Restee añ lienju siel voe ple

Blijft u aan de lijn, ik verbind u door met de heer…
Ne quittez pas, je vous passe Monsieur…
Nu kietee pa zju voe pas musjeu…

Blijft u aan de lijn, ik zal even mijn agenda pakken
Ne raccrochez pas, je vais prendre mon agenda
Nu rakrosjee pa, zju ve prañdr moñaazjañdaa
De heer Blécourt zal er niet zijn voor 11 uur
Monsieur Blécourt ne sera pas là avant 11 heures
Musjeu Bleekoer nu suraa pa laa aavañ oñzœr

U kunt de heer Jansen misschien in zijn auto bereiken op nummer….
Vous pouvez joindre Monsieur Jansen dans sa voiture au numéro…
Voe poevee zwiñdr musjeu Jansen dañ saa vwatuur oo nuumeeroo…

Met wie spreek ik?
C’est de la part de qui/Qui est à l’appareil?
Se du la par du kie? Kie ettaa lappaarij?
Met wie wilt u spreken?
A qui voulez-vous parler?
Aa kie voeleevoe parlee?

Met wie wilt u doorverbonden worden?
(A) Qui voulez-vous que je vous passe?
(Aa) Kie voeleevoe ku zju voe pas?
Spreek ik met de firma Dubois?
Allo, c’est bien la société Dubois?
Alloo, se bjiñ laa soosjeetee duubwa?

Ja, zegt u het maar
Allô oui, je vous écoute
Alloo wie, zju voezeekoet

Ah Jean, ben jij het, hoe gaat het?
Ah, c’est vous Jean, comment allez-vous?
Aa se voe zjañ, kommañtalleevoe?

Prima en met u ?
Très bien, merci. Et vous?
Tre bjiñ, mersie. Ee voe?

Fijn iets van je te horen
Ça fait plaisir de vous entendre
Saa fe plezier du voezañtañdr

Ik wil mij even voorstellen, ik ben Marcella Smit
Permettez-moi de me présenter, je m’appelle Marcella Smit
Permettee mwa du mu preezañtee, zju mappel marsellaa smit

Hoe gaat het op kantoor?
(Comment) ça va au bureau?
(Kommã) saa vaa oo buuroo?

Dank u, u geeft mij echt goede service
Merci, vous m’avez rendu vraiment un grand service
Mersie voe maavee rañduu vremmañ uñ grañ servies

Geen dank
De rien.
Du rjiñ

Wij wensen u hetzelfde
Nous vous en souhaitons autant/Et vous de même
Noe voezañ soehetoñ ootañ/Ee voe du mem

Neemt u mij niet kwalijk, maar ik moet vertrekken
Excusez-moi, mais je dois partir
Eskuuseemwa, me zju dwa partier

Maar ik kan u niets beloven
Mais je ne peux rien vous promettre
Me zju nu peu rjiñ voe proometr

De lijn is helaas erg slecht, ik heb moeite u te horen
Je regrette, la ligne est très mauvaise, j’ai du mal à vous entendre
Zju rug~ret, laa lienju e tres moovezu, zjee duu mal aa voezañtañdr

De lijn is momenteel in gesprek
La ligne est occupée pour le moment
Laa lienju ettokkuupee poer lu moomañ

De lijn is overbelast
La ligne est encombrée
Laa lienju ettañkoñbree

De verbinding is slecht
La communication est mauvaise
Laa kommuuniekaasjoñ e moovezu
Een ogenblik s.v.p.
Patientez un instant s’il vous plaît
Paasjañtee uñ iñstañ siel voe ple

Een ogenblikje, ik kijk even op het scherm.
Un instant, je vais consulter l’écran
Uñiñstañ, zju ve koñsuultee leekrañ

Het is niet moeilijk, u toetst 00 33
Ce n’est pas difficile/compliqué, vous composez le 00 33
Su ne pa diffiesiel/koñpliekee, voe kompoosee lu zeeroo zeeroo trañt trwa

Hij toetst het netnummer in
Il fait l’indicatif
Iel fe liñdiekaatief

Hij vraagt naar toestel 34.
Il demande le poste 34
Iel dumañdu lu post trañt katr

Hij zal er niet voor morgen zijn
Il ne sera pas de retour avant demain
Iel nu suraa pa du rutoer aavañ dumiñ

Ik heb een klant aan de lijn
J’ai un client à l’appareil/il y a un client en ligne
Zjee uñ kliejañ aa lappaarij/ieliejaa uñ klie-añ añ lienju

Ik zal even kijken of mijnheer N. er is …, u hebt geluk
Je vais voir si Monsieur X. est là…, vous avez de la chance
Zju ve vwar si msjeu ieks e laa…, voezaavee du laa sjañsu

Ik zou graag willen spreken met iemand die veranwoordelijk is voor…
Je souhaiterais parler à la personne qui est responsable de…
Zju soehetturre parlee aa laa person kie e respoñsaabl du…

Ik zou willen spreken met
Je voudrais parler à
Zju voedre parlee aa

Is er misschien iemand anders die mij kan helpen?
Y a-t-il peut-être quelqu’un d’autre qui pourrait m’aider?
Iejaatiel peutetr kelkuñ dootr kie poerre meddee?

Is er iemand die Engels spreekt
Y a-t-il quelqu’un qui parle anglais? 
Iejatiel kelkuñ kie parlu añÄŸle?

De verbinding is verbroken
La communication a été coupée
Laa kommuuniekaasjoñ aa eetee koepee

Wilt u het later nog eens proberen
Je vous prie de rappeler ultérieurement
Zju voe prie du rappulee uulteerie-eurumañ

Ik heb op de verkeerde knop gedrukt
Je me suis trompé de bouton
Zjee mu swie troñpee du boetoñ

Ik kijk even of ik u kan doorverbinden met de verkoopafdeling
Je vais voir si je peux vous passer le service des ventes
Zju ve vwar sie zju peu voe passee lu servies de vañt

Ik hoor niets meer
Je n’entends plus rien
Zju nañtañ pluu rjiñ

Ik hoor u slecht
Je vous entends mal
Zju voezañtañ mal

Kunt u wat luider/langzamer spreken?
Pourriez-vous parler un peu plus fort/lentement?
Poeriejeevoe parlee uñ peu pluu for/lañtumañ?

Ik kan geen verbinding krijgen
Je ne peux pas obtenir la communication
Zju nu peu pa optunier laa kommuuniekaasjoñ

Ik kan u nauwelijks horen
Je vous entends à peine
Zju voezañtañ aa pen

Ik kan u wel zeggen, dat
Par contre, je peux vous dire, que…
Par coñtr, zju peu voe dier, ku…

Wat zijn de openings/sluitingstijden?
Quelles sont les heures d´ouverture/de fermeture?
Kel soñ lezœr doevertuur/du fermutuur?

Kunt u (zou u mij kunnen) mij zeggen waar uw winkel is?
Pouvez (pourriez)-vous me dire où se trouve votre magasin?
Poeveevoe (poerrie-ee voe) mu dier oe su troeevu votr maagaaziñ?

Kunt u later terugbellen?
Pouvez (pourriez)-vous rappeler plus tard?
Poeveevoe (poerrie-ee voe)rappulee pluu taar?

Nee, dit is nummer 21314151
Non, ici c’est le 21314151
Noñ iesie se lu viñtee-uñ trañtee-uñ kaarañtee-uñ siñkañtee-uñ 

Neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoor
Excusez-moi de vous déranger
Ekskuuzeemwa du voe deerañzjee

Mag ik even van uw kostbare tijd gebruik maken
Avez-vous quelques instants à me consacrer?
Aveevoe kelkuziñstañ aa mu koñsakree?

Een moment s.v.p., ik zal kijken of hij er is
Un instant, s’il vous plaît, je vais voir s’il est là
Uñiñstañ, siel voe ple, zju ve vwar siellellaa

Een moment, ik ga even naar de mogelijkheden kijken
Un instant, je vais voir quelles sont les possibilités
Uñiñstañ, zju ve vwar kel soñ le possiebielietee

Voluit geschreven
Écrit en toutes lettres
Eekrie añ toet lettru

In één woord geschreven
Écrit en un seul mot
Eekrie añ uñ sœl moo

Ik zou graag willen spreken met…
Je voudrais parler à…
Zju voedre parlee aa…

Met wie spreek ik?
C’est de la part de qui/Qui est à l’appareil?
Se du laa par du kie/Kie ettaa lapparei-j?

Met wie wilt u spreken ?
A qui voulez-vous parler?
Aa kie voeleevoe parlee?

Pardon, waar gaat het over?
Pardon, de quoi s’agit-il?
Pardoñ, du kwa saazjietiel ?

U spreekt met Interculture
Interculture, bonjour
Interculture, boñzjoer

Waarmee kan ik u helpen?
Que puis-je faire pour vous?
Ku pwie zju fer poer voe ?